Lappeenranta kahvi
Majurska, Lappeenranta
Majurska, Lappeenranta
Tour de Café – kahvilareitti Lappeenranta 3,5km
Tour de Café - kahvilareitti Lappeenranta 3,5km