Kahvila Majurska
Majurska, Lappeenranta
Majurska, Lappeenranta