Lounaskahvila Café Annika, Lahti
Lounaskahvila Café Annika, Lahti