Maisemasauna Torni, Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna

Maisemasau­na Tor­nin voit va­ra­ta yk­si­tyis­käyt­töön ha­lua­mil­la­si tar­joi­luil­la.

Tor­ni­sau­nas­sa jär­jes­tät vai­vat­to­mas­ti ar­vok­kaat asia­kas­ti­lai­suu­det, unohtumattomat polt­ta­rit­ tai vietät laatuaikaa ystävien tai perheen kanssa. Mahtavien maisemien Tor­ni­sau­na so­vel­tuu max 15 hlön ryh­mil­le. Ti­loi­hin kuu­luu viih­tyi­sä sau­na­ka­bi­net­ti, pu­ku­huo­ne, pe­su­huo­ne ja tie­tys­ti löy­ly­huo­ne mah­ta­vin Va­na­ja­ve­si-nä­ky­min. Sekä juoma- että ruo­ka­tar­joi­lut jär­jes­ty­vät toi­vee­si mu­kaan. Hinta 200€ / 3 tuntia.

Ennen saunaa voi reippailla kävellen, pyöräillä upeaa rantareittiä tai vaikka lähteä melomaan ja nauttimaan upeasta luonnosta. Talvisin henkeä salpaava järvimaisema saa pysähtymään. Kesäisin voit tuntea järven tuulahduksen terassillamme, josta järveen on matkaa terassin kaiteen verran.

Huonevaraukset voit tehdä tästä.

Tervetuloa Hämeenlinnaan, Local4U!

Varaukset ja tiedustelut:  sales.hameenmaa@sok.fi tai puh. 020 1234 654.

Kuvaus

Possentie 7
13200, Hämeenlinna

Lisää yrityksestä

Hämeenlinnan historiaa 
Hä­meen­lin­nan kau­pun­ki syn­tyi jo vuon­na 1639 ja 1777 Ruot­sin ku­nin­gas Kus­taa III siir­rät­ti sen lin­nan ku­pees­ta ny­kyi­sel­le pai­kal­leen. His­to­rian sii­vet ha­vi­se­vat kes­kus­tan mu­ku­la­ki­vi­sen torin ym­pä­ris­tös­sä, josta löy­ty­vät niin sä­vel­tä­jä Jean Si­be­liuk­sen syn­ty­mä­ko­ti kuin van­han maa­her­ran vir­ka­ta­lo, jossa Ve­nä­jän kei­sa­ri Alek­san­te­ri II al­le­kir­joit­ti ase­tuk­sen Suo­men kie­len vi­ral­li­ses­ta ase­mas­ta vuon­na 1863. 

Kau­pun­ki ei ole kui­ten­kaan ta­ker­tu­nut vain kun­niak­kaa­seen men­nei­syy­teen­sä, vaan on tä­nä­kin päi­vä­nä ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä mo­nel­la alu­eel­la. Olemmekin Sokos Hotel Vaakunassa uudistaneet tilojamme kattavasti ja
asettaneet palvelullemme entistä kovemmat tavoitteet.

Ha­luam­me yh­dis­tää par­haat puo­let pe­rin­tees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä, olla ori­gi­nel­lis­ti ori­gi­naa­le­ja ja tar­jo­ta Si­nul­le sekä läm­pi­män että ri­kas­tut­ta­van ko­ke­muk­sen vie­rai­lus­ta­si tääl­lä Va­na­ja­ve­den ran­nal­la. 

Ravintola Le Bla­son 
Le Bla­son on tuu­lah­dus yrt­tien tuok­sua ja pieni pala Rans­kaa kau­niin Va­na­ja­ve­den ran­nal­le. Ra­vin­to­la pa­nos­taa vah­vas­ti erit­täin laa­duk­kai­siin raaka-ai­nei­siin, re­hel­li­siin ma­kui­hin ja yh­des­sä syö­mi­seen. Ra­vin­to­la Le Bla­son sopii mai­nios­ti myös eri­lais­ten yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ja tar­jo­aa puit­teet isom­mal­le­kin seu­ru­eel­le. Ruo­kai­le­maan ra­vin­to­la Le Bla­so­niin mah­tuu ker­ral­la 150 hen­ki­löä. Tutustu ravintolaan tästä. 

Kokous- ja juhlapalvelut

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nas­sa vie­tät mitä upeim­mat juh­lat. Asian­tun­te­va juh­la­pal­ve­lum­me aut­taa kai­kis­sa juh­lien yk­si­tyis­koh­tien jär­jes­tä­mi­ses­sä. 

Olem­me ha­lun­neet ko­kous­ti­lois­sam­me aja­tel­la eri­tyi­ses­ti sitä, kuin­ka tär­ke­ää on on­nis­tu­nut ko­kous.
Sinun tar­pee­si on mei­dän läh­tö­koh­ta ja kun te saa­vu­tat­te päi­väl­le aset­ta­man­ne ta­voit­teen niin me olem­me on­nel­li­sia.
Ho­tel­lis­sam­me on 8 toi­mi­vaa, eri­lais­ta ja va­loi­saa ko­kous­ti­laa jopa 120 hen­gen ryh­mil­le. Ko­kous­ti­lat on va­rus­tet­tu ny­ky­ai­kai­sel­la tek­nii­kal­la. Si­jain­tim­me takaa lois­ta­vat lii­ken­neyh­tey­det, lenk­kei­ly­maas­tot Va­na­ja­ve­den ran­nal­la ja kau­pun­gin kes­kus­tan kult­tuu­ri tar­jon­nan. 
Lue lisää tästä. 

Green Key
Hotellimme on sitoutunut ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Tästä todistuksena Original Sokos Hotel Vaakunalle Hämeenlinnassa on myönnetty Green Key –merkki. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Ympäristösertifioitujen hotellien myötä matkustajilla on entistä paremmat mahdollisuudet tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään. 

Vendor Information

  • Store Name: Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna
  • Vendor: Jani Aaltonen
  • Address: Possentie 7
    13200 Hämeenlinna
  • No ratings found yet!

Sijainti kartalla